nederlandse taal
english language

Poetry International Web
en/nl
dutch news

C. BUDDINGH;-PRIJS - JURYREGLEMENT

Artikel 1
De prijs is genaamd: `C. BUDDINGH'-PRIJS VOOR DE NIEUWE NEDERLANDSE POËZIE' en is ingesteld door Stichting Poetry International te Rotterdam.

Artikel 2
De `C. Buddingh'-prijs voor de Nieuwe Nederlandse Poëzie', hierna te noemen: de C. Buddingh'-prijs, heeft ten doel nieuwe dichters in Nederland en Vlaanderen te stimuleren in hun werk en de aandacht van een in de nieuwe dichtkunst geïnteresseerd publiek en van de literaire kritiek te vestigen op recentelijk verschenen werk van debuterende dichters.

Artikel 3
De C. Buddingh'-prijs wordt jaarlijks toegekend, het aan de prijs verbonden bedrag bedraagt € 1.200,-

Artikel 4
Voor de C.Buddingh'-prijs komen in aanmerking Nederlandstalige dichters, die in de periode van 1 maart van het vorige jaar tot en met februari van het lopende jaar een debuutbundel hebben gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij.

Artikel 5
1. Het bestuur van Poetry International laat zich bij de toekenning van de C. Buddingh'-prijs bijstaan door een door haar benoemde jury;
2. de jury draagt een kandidaat voor, maar heeft ook het recht het bestuur te adviseren de prijs niet toe te kennen;
3. het bestuur beslist over toekenning;
4. de jury bestaat uit ten minste drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter;
5a. de directeur van de Stichting Poetry International treedt op als toegevoegd secretaris van de jury;
5b. het bureau van de Stichting Poetry International convoceert de jury en zendt de te beoordelen debuten door aan de juryleden;
6a.  indien het bestuur de met redenen omklede voordracht van de jury volgt zal het de jury vervolgens om een juryrapport vragen;
6b. indien het bestuur de voordracht van de jury niet volgt, dient het zijn beslissing te motiveren, de desbetreffende jury te horen en vervolgens, als het bij zijn oordeel blijft, zijn gemotiveerde besluit, als ook het oordeel van de jury, openbaar te maken;
7. De leden van de jury zijn één maal herkiesbaar, de voorzitter twee maal.

Artikel 6
De jury komt voor haar voordracht één of meerdere malen bijeen, dit in overleg te bepalen.

Artikel 7
De leden van de jury ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium dat door het bestuur van de Stichting Poetry International wordt vastgesteld en een vergoeding van hun reiskosten.

Artikel 8
Het bestuur van de Stichting Poetry International is bevoegd het juryreglement te wijzigen of als niet langer geldend te verklaren, als ook de C. Buddingh'-prijs op te heffen.

Rotterdam, april 1992Artikel 1
De prijs is genaamd: `C. BUDDINGH'-PRIJS VOOR DE NIEUWE NEDERLANDSE POËZIE' en is ingesteld door Stichting Poetry International te Rotterdam.

Artikel 2
De `C. Buddingh'-prijs voor de Nieuwe Nederlandse Poëzie', hierna te noemen: de C. Buddingh'-prijs, heeft ten doel nieuwe dichters in Nederland en Vlaanderen te stimuleren in hun werk en de aandacht van een in de nieuwe dichtkunst geïnteresseerd publiek en van de literaire kritiek te vestigen op recentelijk verschenen werk van debuterende dichters.

Artikel 3
De C. Buddingh'-prijs wordt jaarlijks toegekend, het aan de prijs verbonden bedrag bedraagt € 1.200,-

Artikel 4
Voor de C.Buddingh'-prijs komen in aanmerking Nederlandstalige dichters, die in de periode van 1 maart van het vorige jaar tot en met februari van het lopende jaar een debuutbundel hebben gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij.

Artikel 5
1. Het bestuur van Poetry International laat zich bij de toekenning van de C. Buddingh'-prijs bijstaan door een door haar benoemde jury;
2. de jury draagt een kandidaat voor, maar heeft ook het recht het bestuur te adviseren de prijs niet toe te kennen;
3. het bestuur beslist over toekenning;
4. de jury bestaat uit ten minste drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter;
5a. de directeur van de Stichting Poetry International treedt op als toegevoegd secretaris van de jury;
5b. het bureau van de Stichting Poetry International convoceert de jury en zendt de te beoordelen debuten door aan de juryleden;
6a.  indien het bestuur de met redenen omklede voordracht van de jury volgt zal het de jury vervolgens om een juryrapport vragen;
6b. indien het bestuur de voordracht van de jury niet volgt, dient het zijn beslissing te motiveren, de desbetreffende jury te horen en vervolgens, als het bij zijn oordeel blijft, zijn gemotiveerde besluit, als ook het oordeel van de jury, openbaar te maken;
7. De leden van de jury zijn één maal herkiesbaar, de voorzitter twee maal.

Artikel 6
De jury komt voor haar voordracht één of meerdere malen bijeen, dit in overleg te bepalen.

Artikel 7
De leden van de jury ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium dat door het bestuur van de Stichting Poetry International wordt vastgesteld en een vergoeding van hun reiskosten.

Artikel 8
Het bestuur van de Stichting Poetry International is bevoegd het juryreglement te wijzigen of als niet langer geldend te verklaren, als ook de C. Buddingh'-prijs op te heffen.

Rotterdam, april 1992


 
 
 

• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)