nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

GUOZ
hazze yn it fjild tinkt
alles oan de hazze is op
alles oan de hazze is lykas
winter oerfleanende guozzen

jagers eagen sizze simmer
en alles oan de jager is op
alles oan de jager is
fuortflein lykas dy simmer

alles oan de jager is grien
de hazze yn de jager ropt
en alles oan de hazze is op

it fjild yn it fjild tinkt skot
en alles oan it fjild is op

fral de hazze is op
yn it fjild en yn de jager
GOOSE
hare in the field thinks
the hare is all finished
the hare is all gone like
geese flying over winter

hunters’ eyes say summer
and the hunter is all finished
the hunter is all
gone like summer

the hunter is all green
the hare in the hunter calls
and the hare is all finished

the field in the field thinks shot
and the field is all finished

most of all the hare is finished
in the field and in the hunter
 
 
 
 

Translator's Note: Translated from the poet’s Dutch translation